วิธีการใส่ CostCofactor ของ Output By product

brid.sakuna
Posts: 52
Joined: 18 Apr 2015, 10:32

วิธีการใส่ CostCofactor ของ Output By product

Postby brid.sakuna » 25 Apr 2015, 11:04

1.ที่เมนู MMF0001: ตารางสินค้า
2.หน้าต่าง MAT Table เลือกรหัสสินค้าที่ต้องการกำหนด CostCofactor ของ Output By Product
3.คลิกขวาเลือกเมนู Show...Detail หรือดับเบิ้ลคลิก
4.หน้าต่าง MATUnit Table หน้าต่างส่วนบนคลิกขวาเลือกเมนู Open Edit Pane
5.หน้าต่าง MATUnit Edit Pane ที่ Tab Production ใส่ข้อมูลที่ฟิลด์ดังต่อไปนี้
  • 5.1 ฟิลด์ Production Cost Cofactor : ใส่สัดส่วนการคิดต้นทุน กรณีที่ไม่ต้องการให้คิดต้นทุนให้ใส่ 0
    5.2 ฟิลด์ Production Output Unit : กด F4 เลือกข้อมูลหน่วยนับ

Return to “ระบบผลิตและวางแผนการผลิต (Manufacturing / Shop Floor Control / Production Planning)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest